05Th10/21
MAY TINH

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò tiếp nhận kinh phí đóng góp cho Chương trình “ Sóng và máy tính cho em” của Huyện phát động (5/10/2021)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò thay mặt tất cả học sinh trong toàn huyện chân thành cảm

11Th6/21
LOA XANH

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2021 Ngày 15/6/2021, Hội đồng tiếp nhận viên chức Huyện Lấp