THÔNG BÁO NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG PHÂN CÔNG VIÊN CHỨC

Kính mời tất cả các ứng viên đã trúng tuyển viên chức năm 2021 (đã nộp đầy đủ hồ sơ) theo thông báo số 13/TB-HĐXT ngày 26/11/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Huyện Lấp Vò, đến nhận quyết định tuyển dụng phân công viên chức. cụ thể:

Thời gian: 14 giờ ngày 28/01/2022
Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò.