THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC LẤP VÒ NĂM 2021

Tên file: 922_DSCNHANXETTUYENVC.pdf
Tải về
Tên file: 922QĐNHAN-XETTUYENVC2021.pdf
Tải về
Tên file: 13-TB-HDXT.pdf
Tải về

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC LẤP VÒ NĂM 2021.

  1. Thông báo kết quả xét tuyển 13 TB HDXT
  2. Quyết định công nhận 922QĐNHAN XETTUYENVC2021
  3. Danh sách công nhận 922_DSCNHANXETTUYENVC