THÔNG BÁO THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHỎNG VẤN TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

Tên file: 648_UBND-TINH.pdf
Tải về
Tên file: 10_TBphuonganphongvan.pdf
Tải về
Tên file: 10_DSTieuhoc_PGD.pdf
Tải về
Tên file: 10_DSTieuhoc_MN.pdf
Tải về
Tên file: 10_DSNhanvien.pdf
Tải về

THÔNG BÁO THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHỎNG VẤN TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO 10_TBphuonganphongvan

HƯỚNH DẪN CỦA TỈNH 648_UBND TINH

DANH SÁCH MẦM NON10_DSmamnon

DANH SÁCH TIỂU HỌC 10_DSTieuhoc_PGD (PHỎNG VẤN TẠI PHÒNG GD)

DANH SÁCH TIỂU HỌC 10_DSTieuhoc_MN (PHỎNG VẤN TẠI TRƯỜNG MN)

DANH SÁCH BỘ MÔN 10_DSBomon

DANH SÁCH NHÂN VIÊN 10_DSNhanvien