THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN LẤP VÒ NĂM 2021

Tên file: phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc-2021.docx
Tải về
Tên file: 383_Tbtuyendungnam2021.pdf
Tải về
Tên file: 383_KemPhulucchitieu.pdf
Tải về
Tên file: 383_-PHIEUDUTUYEN.docx
Tải về

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 383_Tbtuyendungnam2021

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG 383_KemPhulucchitieu

PHIẾU DỰ TUYỂN THEO NGHỊ ĐỊNH 115 phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc-2021