THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NĂM 2020

Do tình hình chung nên công tác tuyển dụng viên chức năm 2020 theo thông báo số 89/TB-UBND ngày 25/05/2020 và kế hoạch 120/KH-UBND ngày 08/06/2020 chưa thực hiện được.

Mọi thông tin các ứng viên theo dõi trên Website!