Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2020

Tên file: 89_THONGBAO.pdf
Tải về
Tên file: 89_PHU-LUC-3.pdf
Tải về
Tên file: 120-UBND-KH-BS-CHI-TIEU-TS-VC-NGANH-GD-1.pdf
Tải về
Tên file: 120-UBND-KH-BS-CHI-TIEU-TD-VC-NGANH-GD-1.xls
Tải về
Tên file: 1.-Phieu-dang-ky-du-tuyen-1.doc
Tải về

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2020