UBND Tỉnh Đồng Tháp Kêu gọi ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Tên file: 09-9.-Thu-ngo.pdf
Tải về